Herman De Croo Centrum

Herman De Croo Centrum vzw
In 1988 werd door een aantal goede vrienden de “Stichting Herman De Croo”, later om administratieve redenen “Herman De Croo Centrum” opgericht.  Dit om mijn twintigjarig parlementair mandaat en mijn tienjarig ministerschap extra kleur te geven.
Met de oprichting van deze vzw beoogde men om projecten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen in te richten en/of te ondersteunen. De statuten verwoorden het zo: “het bevorderen van wetenschappelijke, sociale, economische en culturele werken en studies die betrekking hebben op de regio Zuid-Oost-Vlaanderen”.
De werking van het Centrum omvat jaarlijks de organisatie van Schoolwedstrijden voor het secundair onderwijs, de ondersteuning van projecten van de Vlerick hogeschool en het inrichten van colloquia. Daarnaast zijn er eigen publicaties, o.m. van een viermaandelijkse Nieuwsbrief.
Het voorzitterschap berust bij prof. Dr. Andreas baron De Leenheer, ere-rector van de Universiteit Gent.
Schoolwedstrijden secundair onderwijs
Kort na de geboorte van het HDC Centrum werden in 1989 de Schoolwedstrijden ingericht. Voor de wedstrijden secundair onderwijs werd telkens een wisselend thema – met aan het hoofd een prominente voorzitter met specifieke expertise – en een aangepaste jury ter beoordeling ingesteld.
De origine van de deelnemende secundaire school (gemeenschaps- of vrij onderwijs) was nooit vooraf bekend bij de juryleden, hetgeen het pluralistisch karakter van ons Centrum ten volle garandeerde. Vanaf 2016 wordt naast de gewone formule van de “Verhandelingen” eveneens een tweede format van “Multimedia” georganiseerd. Dit laatste past vanzelfsprekend in de trend van de actualisering (we willen mee met onze tijd). Elke schoolwedstrijd wordt afgesloten met een feestelijke proclamatie. Deze gaat door op een wisselende plaats (meestal het gemeente- of stadhuis) in zuidelijk Oost-Vlaanderen.
Vlerick Awards
Wegens onze bijzondere aandacht voor het ‘entrepreneurschap’ vonden wij in 2011 een vergelijk met de Vlerick Leuven Gent Management School. Vanaf dan reikt het HDC Centrum prijzen uit op de Graduation Ceremony in het Capitole te Gent, in casu aan afstuderenden voor het ‘Best Business Plan’ en ‘Master in General Management’ (MGM). De jurering hiertoe wordt wel overgelaten aan de examenjury’s van de Vlerick School zelf.
Colloquia
Ons Herman De Croo centrum staat ook in voor de organisatie van colloquia waarvan de thema’s naadloos aansluiten bij de onmiddellijke sociale, economische en politieke actualiteit. De voorbije jaren kwamen zo de herbestemming van erfgoed en de problematiek van de Ruimtelijke ordening aan bod en kregen dan ook een verlengstuk in een mooie publicatie. In 2019 was het thema “Onze landbouw: performant?! Welke plaats in een welvarende maatschappij?”. Dit seminarie dat doorging in het Provinciaal Proefcentrum voor de Groententeelt Oost-Vlaanderen bracht topexperts samen uit de academische wereld, het bedrijfsleven en uit de landbouwsector.
Bedoeling is om ook de weerslag van deze boeiende studiedag te bundelen in een publicatie.
Samenwerking met de Koning Boudewijnstichting
In 2016 werd er beslist onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting een ‘Fonds Vrienden van het Herman De Croo Centrum’ op te richten. Naast het inherent prestige dat daaraan verbonden is, bevorderen we hiermee, door de fiscale aftrekbaarheid van giften voor de sponsors, de realisatie van nog grotere projecten in de toekomst.
Info: kurt@hermandecroocentrum.be